دوشنبه 28 اسفند 1396_ 01 رجب 1439 _ 19 مارس 2018
 
 
 فرمانداری شهرستان پردیس
 
 نظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه می بینید؟  
  معرفی معاون سیاسی

 

 

سوابق شغلی:

- معاون ----

-معاون -----

-معاون ----

صادق بنیادی

معاون سیاسی و انتظامی