دوشنبه 28 اسفند 1396_ 01 رجب 1439 _ 19 مارس 2018
  اداره امنیتی

اداره امنیتی انتظامی

1-      شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

2-     کمیسیون ها

·         مقابله با سرقت

·         برآورد اطلاعات

·         ارتقاء امنیت اجتماعی

·         خلع سلاح و مهمات غیرمجاز