فرمانداري شهرستان پرديس
 
اوقات شرعی 
 
  فني و عمراني

شرح وظایف فنی و عمرانی


1-    تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها.

2-    بررسی و مطالعه و همکاری درخصوص طرح های هادی و جامع شهرستان

3-    هماهنکی و همکاری لازم درخصوص امور شهرداری و نظارت بر کارهای شهرداری

4-    مطالعه و ارائه پیشنهاد درخصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت اعتبار.

5-    تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها

6-     همکاری با مسئولیت ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح

7-    کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و ...

8-    گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه.

9-    بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها وطرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبار .

10-  نظارت و مراقبت در امور مربوط به توزیع معادن شن و ماسه

11-  نظارت و پیگیری لازم در زمینه تأمین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفترفنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر

12-  ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده

13-  پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی

14-  پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر

15-  بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته در صورت لزوم پیگیری امورمربوط به خسارت

16-   تشکیل جلسه کمیته برف روبی و پیگیری مصوبات

17-  بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنین طرح هایی از محل اعتبارات عمران انجام  می گیرد.

18-  امور سایر امور از جانب مافوق.


نوشته شده توسط   مدیر پردیس