منوی اصلی
 
  وظایف اداره عمران
شرح وظایف اداره عمران


1-    تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها.

2-    بررسی و مطالعه و همکاری درخصوص طرح های هادی و جامع شهرستان.

3-    هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر عملکرد شهرداری ها.

4-    مطالعه و ارائه پیشنهاد درخصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تأمین اعتبار.

5-    تماس با معاونت های استانداری و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها.

6-    همکاری با مسئولین ادارات شهرستان در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح.

7-    کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری ها و ...

8-    گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه.

9-    بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبار.

10-    نظارت و مراقبت در امور مربوط به توزیع معادن شن و ماسه.
11-    نظارت و پیگیری لازم در زمینه تأمین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهرها.

12-    ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده.

13-    پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی.

14-    پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهرها.

15-    بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت.

16-    تشکیل جلسه کمیته برف روبی و پیگیری مصوبات.

17-    بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرها به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی استانداری در دستور کار قرار می گیرد.

18-    سایر امور محوله از جانب مافوق.