هفته دولت 98
هفته دولت 98
نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای روستایی و عشایری (مرداد)
نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای روستایی و عشایری (مرداد)
نشست با خبرنگاران
نشست با خبرنگاران
پاکسازی حاشیه رودخانه جاجرود (مرداد)
پاکسازی حاشیه رودخانه جاجرود (مرداد)
بازدید فرماندار از کارخانه سیمان (مرداد)
بازدید فرماندار از کارخانه سیمان (مرداد)
بازدید فرماندار از  واحدهای صنعتی-تیرماه
بازدید فرماندار از واحدهای صنعتی-تیرماه
بازدید فرماندار از محل دپو و بازیافت زباله(گندک)
بازدید فرماندار از محل دپو و بازیافت زباله(گندک)
دیدار فرمانداربا 2 جانباز سرافراز-تیرماه
دیدار فرمانداربا 2 جانباز سرافراز-تیرماه
پیاده روی خانوادگی
پیاده روی خانوادگی
بازدید فرماندار از ادارات-تیرماه98
بازدید فرماندار از ادارات-تیرماه98
راهپیمایی روز قدس
راهپیمایی روز قدس
تکریم و معارفه فرماندار98.3.7
تکریم و معارفه فرماندار98.3.7