منوی اصلی
 
 نظر سنجی
کیفیت سایت را چگونه می بینید؟  
  سامانه اطلس اجتماعی

 

سامانه اطلس اجتماعی شهرستان

 

-         تشکیل جلسات توجیهی و کارشناسی جهت دریافت آمار و اطلاعات به روز شهرستان بر اساس جدول زمانی تعریف شده و به صورت دوره ای از ادارات مرتبط

-        ورود اطلاعات به سامانه و اخذ تأیید نهایی فرماندار

 

نوشته شده توسط   روابط عمومی فرمانداری پردیس