En

اداره فنی و عمرانی

شرح وظایف اداره عمران

1- تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها.

 

2- بررسی و مطالعه و همکاری درخصوص طرح های هادی و جامع شهرستان.

 

3- هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر عملکرد شهرداری ها.

 

4- مطالعه و ارائه پیشنهاد درخصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تأمین اعتبار.

 

5- تماس با معاونت های استانداری و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها.

 

6- همکاری با مسئولین ادارات شهرستان در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح.

 

7- کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری ها و ...

 

8- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه.

 

9- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبار.

 

10- نظارت و مراقبت در امور مربوط به توزیع معادن شن و ماسه.

11- نظارت و پیگیری لازم در زمینه تأمین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهرها.

 

12- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده.

 

13- پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی.

 

14- پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهرها.

 

15- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت.

 

16- تشکیل جلسه کمیته برف روبی و پیگیری مصوبات.

 

17- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرها به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی استانداری در دستور کار قرار می گیرد.