اداره فنی و عمرانی

 

شرح وظایف اداره عمران

1- تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها

2- بررسی و مطالعه و همکاری درخصوص طرح های هادی و جامع شهرستان

3- هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر عملکرد شهرداری ها

4- مطالعه و ارائه پیشنهاد درخصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تأمین اعتبار

5- تماس با معاونت های استانداری و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها

6- همکاری با مسئولین ادارات شهرستان در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح

7- کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری ها و ...

8- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه

9- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبار

10- نظارت و مراقبت در امور مربوط به توزیع معادن شن و ماسه.

11- نظارت و پیگیری لازم در زمینه تأمین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهرها

12- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده

13- پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی

14- پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهرها

15- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت

16- تشکیل جلسه کمیته برف روبی و پیگیری مصوبات

17- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرها به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی استانداری در دستور کار قرار می گیرد.