فرمانداری شهرستان پردیس
 
 نظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه می بینید؟  
  معرفی معاون سیاسی

 

 

سوابق شغلی:

- معاون ----

-معاون -----

-معاون ----

صادق بنیادی

معاون سیاسی و انتظامی