معرفی معاون برنامه ریزی

 

 

سوابق شغلی:

- معاون ----

-معاون -----

-معاون ----

سیامک بایرام پور

(معاون برنامه ریزی و اداری مالی)